Saturday, September 12, 2009

ลิ้นมังกร Habenaria rhodocheila - กล้วยไม้งานพืชสวนโลก

ปัดแดง หรือลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) เป็นกล้วยไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ในจีน ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย (ทุกภาค)
No comments:

Post a Comment