Sunday, July 5, 2009

ขากวางเผือก Phalaenopsis cornu-cervi "alba" - งานแสดงกล้วยไม้สยามพารากอน 2009

เขากวางเผือก Phalaenopsis cornu-cervi "alba"  ดูความงามกันใกล้ๆ


No comments:

Post a Comment